Intake en eerste observatie

De leerling komt samen met ouder/ voogd of begeleider en tolk naar school voor de inschrijving en het intakegesprek. De inschrijving gaat over persoonlijke gegevens van de OKAN’er, zijn voorgeschiedenis en schoolse achtergrond, wettelijk statuut, medische info en talenkennis.

Er wordt gepeild naar hobby’s en interesses, schoolloopbaan, diploma en werkervaring. Op basis van deze gegevens krijgt de coördinator een beeld van de beginsituatie van de nieuwe leerling.

Bij de inschrijving wordt de werking van OKAN Sint-Michiel uitgelegd.

Wanneer een nieuwe leerling zich aanmeldt, dan start hij/zij zo snel mogelijk na de inschrijving. Er wordt een instapmoment voorzien: kennismaking met de klasgroep, klassenleraar, het reglement, de schoolgebouwen, de directie, het personeel, …

Aangezien leerlingen zich gedurende het hele schooljaar kunnen inschrijven, wordt er sterk individueel en op maat van elke leerling gewerkt en krijgt elke leerling een individueel leertraject.

Opvolging en trajectbegeleidingsgesprekken

Er wordt veel belang gehecht aan zelfevaluatie en de leerling wordt nauw betrokken bij zijn leertraject en oriëntatie. Daarom organiseren we individuele trajectgesprekken tussen leerling, coördinatoren en klassenleraar. Tijdens deze gesprekken wordt gepeild naar het welbevinden van de leerling. Andere onderwerpen zijn: de integratie binnen de school en de klas, de leef- en leerhouding van de leerling, zijn studie en interesses, zijn vorderingen op taalgebied.

Tijdens de klassenraden worden de vorderingen van de leerlingen besproken op basis van de observaties, taken en toetsen, de individuele gesprekken… Hoe snel vordert de leerling, welke doorstroomrichting is voor hem/haar interessant? Welke snuffelstage kunnen we voorbereiden in samenspraak met de leerling?...

Na verloop van tijd (ca. zeven à negen maanden onthaalonderwijs) wordt een taaltest afgenomen, die peilt naar de taalvaardigheid van de leerling. De resultaten van deze test zijn relevant bij de bespreking van de oriëntering.

Oriëntering: van informatie naar keuze

De oriëntering is een rode draad doorheen heel het leertraject van de OKAN-leerling. Het onthaalonderwijs heeft immers de bedoeling om de leerling zo goed mogelijk te informeren, te begeleiden en te ondersteunen zodat hij kan doorstromen naar een richting die aansluit bij zijn interesses en capaciteiten.

Zowel de leerling als zijn ouders worden geïnformeerd over de structuur van het onderwijs in België, op basis van de verschillende studiedomeinen. De leerlingen kunnen bovendien op allerlei manieren kennismaken met verschillende vakken en richtingen in het vervolgonderwijs.

Gastleerkrachten uit het vervolgonderwijs komen kennismakingslessen geven. De leerlingen werken aan een bundel ‘Wat na OKAN?’ en bezoeken het Beroepenhuis, waar ze hun competenties testen en kennis maken met verschillende beroepen. Bezoeken aan verschillende studierichtingen worden georganiseerd: zo kunnen leerlingen ondervinden welke vakken hen persoonlijk liggen en welke mogelijkheden er zijn.

Een cruciale periode is de snuffelstage van de leerling: hij volgt gedurende enkele weken een studierichting die het meest aansluit bij zijn interesse en capaciteit. Hij maakt hiervan een verslag waarin hij vertelt wat moeilijk was en wat goed ging. De vervolgcoach komt op stagebezoek en de stages worden met de leerkrachten van de vervolgschool besproken.

Leerlingen die snel vorderen of leerlingen die al OKAN hebben gevolgd, kunnen op vrijdagnamiddag kennis maken met het vervolgonderwijs.
Het advies over de oriëntering van de nieuwkomer wordt genomen tijdens de adviserende klassenraad, waar het voltallige OKAN-team aanwezig is, inclusief coördinatoren, directie en CLB-medewerker.