Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) heeft tot doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers maakt het voor deze leerlingen mogelijk hun leerloopbaan met succes verder te zetten en zich goed te integreren in onze samenleving.
Bij het beëindigen van de onthaalperiode waarin de anderstalige nieuwkomer de lessen als regelmatige leerling heeft gevolgd, krijgt hij een attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar. Dit attest geeft recht op vrijstelling van de inburgeringsplicht in het kader van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid.

Het wettelijk kader

Jongeren tussen twaalf en achttien jaar die pas in Vlaanderen of in Brussel aankomen en kiezen voor Nederlandstalig onderwijs, kunnen het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) volgen.

De wettelijke definitie van anderstalige nieuwkomer is een jongere die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn.
  • Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.
  • Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben.
  • Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen.
  • Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Voor individuele leerlingen kan in uitzonderlijke gevallen van de toelatingsvoorwaarde m.b.t. leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan worden afgeweken. De beslissing hierover ligt bij de toelatingsklassenraad.