OKAN Sint-Michiel kiest voor een leerlinggericht schoolklimaat. Voor de leerlingen is het welbevinden en een rijke leeromgeving zeer belangrijk.

We focussen ons niet op wat de leerlingen niet kunnen, maar proberen aan te sluiten bij de competenties van de jongeren: wat kan hij goed? Het is de bedoeling leerlingen kansen en middelen aan te reiken om zelfredzaam te worden, zowel qua taalvaardigheid als in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We helpen leerlingen hun talenten te formuleren en hun zelfvertrouwen aan te sterken. Respect voor ieders eigenheid en aandacht voor motivatie staan centraal. Zo werken we aan de persoonlijkheidsvorming van de leerling.

Voor anderstalige jongeren is het niet mogelijk om zomaar in te stappen in een klas van het reguliere onderwijs. Die instap veronderstelt een behoorlijke kennis van het Nederlands. In de onthaalklas krijgt elke anderstalige leerling daarom een taalbad waar OKAN Sint-Michiel zoveel mogelijk kennis en vaardigheden van het Nederlands bijbrengen. De Nederlandse taal wordt aangeleerd via thema’s uit de leefwereld van de jongeren (bv. muziek, kledij, sport...) of met heel concrete hier-en-nu thema’s (bv. schoolvoorwerpen, instructies, vervoer, het lichaam...). Daarbij wordt eerst aan spreekvaardigheid gewerkt om dan geleidelijk naar meer schrijfvaardigheid over te gaan.

Heterogene klasgroepen

﷯OKAN Sint-Michiel organiseert de onthaalklas op de locatie Campus Zuid en Campus Leenstraat. Verschillende scholen (Klein Seminarie, VABI en VTI) stellen lokalen, personeel en ondersteuning ter beschikking van de OKAN-klasgroepen.

De OKAN-klassen worden klein gehouden en elke klasgroep krijgt slechts enkele leerkrachten toegewezen die Nederlands voor nieuwkomers (NvN) geven. Op die manier kunnen de leerkrachten ‘hun’ leerlingen van nabij opvolgen.

OKAN Sint-Michiel kiest voor heterogene klasgroepen. Dat wil zeggen: de klasgroepen zijn niet samengesteld per niveau of volgens leeftijd. Ze zijn een mix van jongens en meisjes, sterkere en beperktere taalvaardige leerlingen en verschillende leeftijden. Leerlingen leren van elkaar: zwakkere taalvaardige leerlingen hebben een rijke interactie met meer mondige leerlingen.

De leerkrachten die in OKAN les geven, zijn sterk in differentiëren. Sterk talige leerlingen worden uitgedaagd door gedifferentieerde opdrachten en leerlingen met specifieke achterstand krijgen remediëring in de Regenboogklas.

Het werken met heterogene groepen houdt in dat de klasgroepen in de loop van het schooljaar niet opnieuw samengesteld worden op basis van ontwikkelingsniveau. Dit zorgt voor een rustige leeromgeving. Er kan gewerkt worden aan de groepssfeer en men neemt verantwoordelijkheid voor elkaar.

Regenboogklas

Ook de analfabete en anders gealfabetiseerde leerlingen worden opgenomen in een heterogene groep zodat hun mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid snel evolueren: zij krijgen op deze manier meer kansen tot rijke interactie.

Voor het technisch alfabetiseren krijgen de analfabete leerlingen een aantal uren per week apart les in de Regenboogklas. Ze oefenen hun spreekvaardigheid en zetten de eerste stappen in technisch lezen, maar ook in functioneel en genietend lezen.

Welkomklas

Instromers komen eerst terecht in de Welkomklas. Daar blijven de leerlingen gedurende enkele weken tot ze een basis van taalvaardigheid en woordenschat hebben opgebouwd. Er wordt ingezet op spreekvaardigheid. De leerkracht van de welkomklas differentieert heel sterk en zorgt voor veel visuele ondersteuning. Daarna stromen de leerlingen door naar één van de klasgroepen op Campus Zuid of Campus Leenstraat. 

Lessenrooster

Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands en op integratie/inburgering.

Alle leerlingen volgen 29 uur les per week, waarvan 2 lesuren katholieke godsdienst. De andere lesuren worden gebruikt voor het aanleren van Nederlands. In OKAN Sint-Michiel volgen de leerlingen wekelijks 2 uren lichamelijke opvoeding/sport, 2 uren muzikale opvoeding en 1 uur crea. Ook in deze vakken is het begrijpen en het spreken van Nederlands een doelstelling: uitspraak, spreekdurf en communicatie worden verder geoefend.

Pedagogische excursies en activiteiten

Doorheen het hele jaar zijn er verschillende uitstappen. Dit zijn leuke momenten waarop de leerlingen elkaar op een andere manier leren kennen, maar het blijven vooral leermomenten. In Roeselare brengen we een bezoek aan relevante diensten zoals het stadhuis, de bibliotheek, jongerenorganisatie het JAC, ... Met de oudsten onder hen doen we ook andere instanties aan zoals de VDAB en het sociaal verhuurkantoor.

Sportactiviteiten zorgen voor afwisseling: schaatsen, sportdagen en avonturentochten. Voor sommige leerlingen worden fietslessen en zwemlessen georganiseerd.